Algemene voorwaarden

Inhoud
Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Toepasselijkheid
Artikel 4. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
Diensten
Artikel 5. Diensten
Artikel 6. Aanvaarding en bedenktijd
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
Artikel 8. Levering
Overige bepalingen
Artikel 9. Betaling
Artikel 10. Beëindiging
Artikel 11. Aansprakelijkheid
Artikel 12. Klachten en garantie
Artikel 13. Intellectuele Eigendom
Artikel 14. Geschillen

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer
FinnColors Scandinavian Paint
Stinsenwei 13
8571 RH Harich

Telefoonnummer Nederland:
0514 – 602475

Bereikbaarheid: op werkdagen tussen 9.00 en 17.00
Email: info@finncolors.nl

KvK nummer: 65533143
BTW nummer: NL001465899B49

Artikel 2 Definities

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin
  deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch.
  Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding,
  offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Opdrachtnemer en
  Opdrachtgever.
  Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte,
  overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Opdrachtnemer en
  Opdrachtgever.
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever op grond
  waarvan Opdrachtnemer Diensten en/of Producten ten behoeve van Opdrachtgever levert.
  Opdrachtgever: natuurlijk of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst sluit
  of heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht op grond
  waarvan Diensten en/of Producten aan deze partij worden geleverd.
  Consument: een natuurlijke persoon die Opdrachtgever is en Diensten en/of Producten koopt
  en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen,
  offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling,
  schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering van verf en
  lijm door opdrachtnemer aan of ten behoeve van opdrachtgever.
 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten en/of Producten
  waarbij Opdrachtnemer geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en deze, al
  dan niet bewerkt, aan Opdrachtgever door levert, alsmede op Diensten en/of
  Producten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere
  rechtshandeling in opdracht van Opdrachtnemer door een derde aan Opdrachtgever wordt
  geleverd.
 3. Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
  deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn
  overeengekomen.
 4. Opdrachtnemer en Opdrachtgever wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele
  algemene (inkoop of verkoop) voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
 5. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of
  vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd
  van kracht blijven. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan met elkaar in overleg
  treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij
  zoveel mogelijk de strekking en doel van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt
  genomen.
 6. Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
  algemene voorwaarden, dan wel zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze
  algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
  deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
  geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
  voorwaarden.
 8. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent
  dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei
  mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van
  deze voorwaarden te verlangen.
 9. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden.
 10. Bij ongelijkheid prevaleren Nederlandse teksten te allen tijde boven vertalingen.

Artikel 4 Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Offertes van Opdrachtnemer zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er
  geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is
  uitgebracht.
 2. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien er een termijn voor aanvaarding is
  genoemd.
 3. Overeenkomsten komen tot stand doordat Opdrachtnemer de door Opdrachtgever schriftelijke
  verstrekte aanvaarding van de offerte of aanbod bevestigd, dan wel op het moment dat
  Opdrachtnemer tot de uitvoering van de overeenkomst overgaat. Ingeval dat de
  Opdrachtgever handelt als consument dient de Opdrachtnemer deze een bevestigingsmail te
  sturen ter bevestiging van de overeenkomst.
 4. Het aanbod bevat volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De
  beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod te maken.
  De geplaatste afbeeldingen op de websites van Opdrachtgever zijn een waarheidsgetrouwe
  weergave van de producten. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden de
  Opdrachtgever niet.
 5. Indien de opdracht van Opdrachtgever (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
  opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan
  niet overeenkomstig deze afwijkende opdracht tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders
  aangeeft.
 6. Opdrachtnemer verplicht zich bij samengestelde aanbiedingen niet tot het verrichten van een
  gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor Opdrachtgever te allen tijde, zonder opgaaf van
  reden, te verbieden verdere Diensten en/of Producten te bestellen.
 8. Aanvullingen en wijzingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
 9. Opdrachtnemer is gerechtigd zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst
  over te dragen aan derden met schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever.
  Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst alleen overdragen met
  voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, welke toestemming niet op
  onredelijke gronden zal worden onthouden, waarbij Opdrachtnemer aanvullende voorwaarden
  kan stellen.
 10. Indien Opdrachtgever niet-consument is, sluiten partijen de werking van titel 5 afdeling 2B van
  boek 6 van het Burgerlijk Wetboek expliciet uit.
 11. Alle overeenkomsten tussen partijen zullen in het Nederlands zijn.
 12. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst per e-mail te ontbinden indien
  de overeengekomen Producten niet langer leverbaar zijn, dan wel niet langer leverbaar is voor
  de overeengekomen prijs.
 13. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens op basis
  van welke Opdrachtnemer zijn aanbieding volledig dan wel gedeeltelijk heeft gebaseerd.
  Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van
  Opdrachtnemer dient te voldoen, juist en volledig zijn. Alle gegevens welke in tekeningen,
  afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen, social media
  e.d. worden vermeld, binden de Opdrachtnemer niet, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk
  schriftelijk anders vermeldt.
 14. Ter zake de door Opdrachtnemer verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever
  verschuldigde bedragen, leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie
  of systemen van Opdrachtnemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van
  Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

Artikel 5 Diensten

 1. Een aanvaarde opdracht leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van Opdrachtnemer.
  Opdrachtnemer verplicht zich opdrachten naar beste inzicht en vermogen, rekening houdende
  met de stand der techniek en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uit te voeren.
  Bij het uitvoeren van een adviesopdracht verplicht Opdrachtnemer zich om op zorgvuldige
  wijze om te gaan met de belangen van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden
  voortvloeiende uit adviezen niet de gewenste gevolgen hebben gehad.

Artikel 6 Aanvaarding en bedenktijd

 1. Opdrachtgever dient de ontvangen producten direct bij ontvangst te controleren op zichtbare
  gebreken. Hieronder valt in het bijzonder een afwijkende kleur of vlokkerige verf.
 2. Niet-Consumenten mogen overeenkomsten tot koop van de Producten (retour zenden)
  wegens non-conformiteit, te weten zichtbare afwijkingen met het overeengekomen, binnen 7
  dagen na aflevering ontbinden. Daarna worden Producten geacht conform afspraak te zijn.
 3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer binnen 7 dagen na ontvangst op de hoogte te stellen van
  non-conformiteit of zichtbare afwijkingen, onder gelijktijdige vermelding van de
  orderbevestiging.
 4. Consumenten mogen overeenkomst tot de koop van de Producten eenzijdig zonder opgave
  van redenen binnen 14 werkdagen na ontvangst van een Product ontbinden middels het
  meegeleverde retourformulier. Opdrachtnemer kan hiervan een schriftelijke bevestiging
  vragen. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien
  redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Opdrachtnemer
  verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige
  uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument. De Consument draagt de
  rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 5. Consumenten dienen Opdrachtnemer binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te
  stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen, onder gelijktijdige vermelding van de
  orderbevestiging.
 6. Voor de overeenkomst tot de koop van de Producten overeenkomstig de specificaties van
  Opdrachtgever, voor verdere verkoop ongeschikt zijn geworden of gebruikt zijn door de
  Opdrachtgever, is ontbinding niet mogelijk.
 7. Een opdrachtgever mag een Product pas retour zenden na een voorafgaande melding aan
  Opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en de daaraan
  verbonden kosten. De prijs van het Product zal aan Opdrachtgever geretourneerd worden, als
  ook eventuele andere door een Consumenten betaalde bedragen, binnen 30 dagen na de
  ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde Producten blijven eigendom van Opdrachtnemer tot het
  moment van volledige betaling van al hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van,
  samenhangende met of voortvloeiende uit, door Opdrachtnemer geleverde Producten, aan
  Opdrachtnemer verschuldigd is.
 2. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is het Opdrachtgever toegestaan de
  Producten aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale
  bedrijfsvoering. Alsdan is Opdrachtgever gehouden de verkregen gelden onverwijld aan
  Opdrachtnemer over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de
  verkregen vorderingen onverwijld aan Opdrachtnemer over te dragen.
 3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de Producten die zich onder Opdrachtgever, dan
  wel een derde bevinden, maar aan Opdrachtnemer in eigendom toebehoren, onder zich te
  nemen, zodra de reële kans bestaat dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal
  voldoen. Het voorgaande laat onverlet de overige rechten van Opdrachtnemer, waaronder die
  tot schadevergoeding.

Artikel 8 Levering

 1. Opgegeven termijnen voor levering door Opdrachtnemer zijn indicatief. Deze zijn nimmer als
  fatale termijnen aan te merken. Opdrachtnemer spant zich naar behoren in om de
  overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele
  overschrijding van een genoemde of opgegeven termijn brengt Opdrachtnemer niet in
  verzuim. Opdrachtnemer dient derhalve middels een aangetekend verzonden
  ingebrekestelling een redelijke termijn van minimaal 21 dagen geboden te worden om alsnog
  uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Opdrachtnemer is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die, vanwege
  buiten zijn macht gelegen omstandigheden, waaronder omstandigheden veroorzaakt door
  Opdrachtgever, waaronder het niet tijdig aanleveren van de juiste informatie of data, welke
  zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen
  worden.
 3. Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden, waaronder bij uitblijvende
  levering van Producten van Derden. Bij Consumenten zal levering op afgesproken datum
  plaatsvinden.
 4. Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig
  schriftelijk, mondeling of per email te ontbinden indien levering niet binnen dertig
  kalenderdagen na de overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden.

Artikel 9 Betaling

 1. De administratie van Opdrachtnemer strekt tot volledig bewijs van het gefactureerde.
 2. Opdrachtgever geeft goedkeuring voor eventuele facturatie per email.
 3. Betaling dient te geschieden op de door partijen overeengekomen wijze, of indien partijen
  daarover geen specifieke afspraken hebben gemaakt op in het bestelproces aangegeven
  wijze. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering als de dag van betaling.
 4. Opdrachtgever dient de facturen van Opdrachtnemer te betalen binnen de op de betreffende
  factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven,
  geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 5. Alle betalingen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden in mindering gebracht op de
  eventueel opengevallen kosten en rente en voorts op de oudste nog openstaande facturen
  van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever.
 6. Enig beroep door Opdrachtgever, niet zijnde Consument, op opschorting, verrekening of
  aftrek is niet toegestaan, alsook iedere afwijking van de betalingscondities, behoudens
  uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 7. Indien Opdrachtgever enige factuur van Opdrachtnemer niet binnen de betalingstermijn
  voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en derhalve rente verschuldigd, zonder
  dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
 8. Indien op de vervaldatum geen (volledige) betaling is ontvangen, is een Consument de
  wettelijke rente verhoogd met 2% verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag, welk
  bedrag direct opeisbaar is. Een Opdrachtgever niet zijnde Consument, is 2% rente per maand
  verschuldigd.
 9. Bij uitblijvende betaling zal Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geven.
  Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde
  rente en de aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Opdrachtnemer
  geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de
  buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,- en
  voor niet- Consumenten € 200,- exclusief BTW. Opdrachtgever is over de incassokosten
  eveneens de rente verschuldigd.
 10. Indien Opdrachtgever van mening is dat een factuur onjuist is, kan Opdrachtgever zijn
  bezwaren uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Opdrachtnemer kenbaar maken.
  Na ontvangst van het bezwaar zal Opdrachtnemer een onderzoek instellen. Bij niet of niet
  tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel het geïncasseerde bedrag
  aangemerkt als juist en door Opdrachtgever aanvaard.
 11. Opdrachtnemer is gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor
  aflevering van de Producten of enige garantie voor tijdige betaling te verlangen.
 12. Indien in de financiële positie van Opdrachtgever na het tot stand komen van de
  overeenkomst, doch voor de aflevering der Producten een aanzienlijke verslechtering
  optreedt, is Opdrachtnemer gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering
  van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

Artikel 10 Beëindiging

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke
  tussenkomst, op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang buitengerechtelijke te
  ontbinden en zonder dat Opdrachtnemer hierdoor schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever,
  indien:
  1) Opdrachtgever failliet is verklaard, dan wel een aanvraag hiervoor is ingediend;
  2) Voor Opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling is aangevraagd
  of verkregen;
  3) Opdrachtgever het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
  4) Opdrachtnemer redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van
  Opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
  5) Opdrachtgever (een van) diens verplichtingen niet (volledig) nakomt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is bij haar activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de medewerking, diensten
  en leveranties van derden, waar Opdrachtnemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen.
  Opdrachtnemer is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de
  overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer of het verbreken ervan, ongeacht of
  de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de overeenkomst met Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt
  uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
  zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
  Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan
  Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
  3. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
  Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
  schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is
  uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende
  schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of
  winst.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is
  uitgesloten indien blijkt dat Opdrachtnemer, of een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde,
  de Producten op een ondeugdelijke wijze heeft gehanteerd of aangebracht. De wijze van
  hanteren of aanbrengen is ondermeer afhankelijk van de ondergrond, de temperatuur, de
  locatie en de gehanteerde aanbrengmaterialen. Laat u bij twijfel adviseren door een
  deskundige.
 5. Indien en voor zover Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever tot enige schadevergoeding
  verplicht is voor directe schade, dan wel voor een toerekenbare tekortkoming, komt deze
  schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag van de overeenkomst, dan wel,
  indien er meerdere facturen zijn, de betreffende of laatste factuur, te allen tijde met een
  maximum van € 250,-.
 6. Iedere aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat vergoed wordt door de
  verzekeraar van Opdrachtnemer.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds vereist dat
  Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na het ontstaan
  daarvan, per aangetekend schrijven bij Opdrachtnemer meldt.
 8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van (uitval of
  onbereikbaarheid door) overmacht, waaronder door storingen in het internet of bij andere
  providers, ziekte, stakingen, uitval van elektriciteit, uitval van hardware, pogingen van derden
  uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, een niet-toerekenbare
  tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d. Met overmacht wordt gelijk
  gesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.
 9. Met overmacht worden mede gelijk gesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of
  risicosfeer van Opdrachtnemer zijn ontstaan.

Artikel 12 Klachten & Garantie

 1. Slechts de garantie van de Producent van de Producten is van toepassing. Opdrachtnemer
  zal als service in beginsel fungeren als bemiddelende tussenpartij.
 2. Voor Consumenten geldt wat betreft de productgarantie voor productfouten een termijn van 2
  jaar, dan wel de termijn die de producent van de Producten biedt. Voor niet-consumenten
  geldt een termijn van 6 maanden. De termijn geldt voor niet-geopende en niet-aangebrachte
  Producten. Producten dienen direct na opening gebruikt te worden.
 3. Opdrachtgever heeft geen enkele garantie op de duurzaamheid van de Producten. De
  duurzaamheid is afhankelijk van ondermeer afhankelijk van de wijze van aanbrengen, de
  weersomstandigheden en het gebruik.
  Opdrachtgever heeft geen enkel recht op garantie op de door Opdrachtnemer geleverde
  Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Klachten en aanspraken op garantie worden slechts in behandeling genomen indien deze
  schriftelijk binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de
  betreffende Diensten en/of Producten zijn ontvangen door Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever dient te allen tijde een ingebrekestelling te versturen bij klachten of
  aanspraken op garantie. Een ingebrekestelling dient per aangetekende post verzonden te
  worden en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
  Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren en de klacht te onderzoeken.
 6. Een ingebrekestelling dient een redelijke termijn van minimaal 21 dagen te bevatten.
 7. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien de gebreken niet toe te
  rekenen zijn aan Opdrachtnemer, dan wel de producent van de Producten.
 8. Opdrachtgever zal alle door Opdrachtnemer voor onderzoek van de klacht gewenste
  medewerking verlenen, o.a. door Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen ter plaatsen een
  onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de aard van de klacht, waaronder kwaliteit
  en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
 9. Opdrachtgever kan nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van de
  overeenkomst vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de eventuele overeengekomen
  garantieperiode.
 10. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer trachten de werkzaamheden alsnog te
  (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever
  aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is. Dit dient door de Opdrachtgever
  nadrukkelijk en schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
 11. Indien komt vast te staan dat een klacht (grotendeels) ongegrond is, dan komen de kosten
  daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de
  Opdrachtgever.
 12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
  vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer en de door
  Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Artikel 13 Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de Diensten en Producten berusten
  uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens leveranciers. De levering van Diensten en/of Producten
  strekt nimmer tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
 2.  Opdrachtnemer is bevoegd de handelsnaam en logo’s van Opdrachtgever zonder
  nadere toestemming van Opdrachtgever, te gebruiker voor andere doeleinden, waaronder die
  van marketing en die van plaatsing op de website van Opdrachtnemer.

Artikel 14 Persoonsgegevens

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst brengt verwerking van persoonsgegevens met zich mee.
  Door het aangaan van deze overeenkomst geeft Opdrachtgever Opdrachtnemer opdracht om
  de verstrekte en noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken. Andere verwerkingen zal
  Opdrachtnemer alleen uitvoeren in opdracht van Opdrachtgever of als daartoe een wettelijke
  verplichting bestaat.
 2. Opdrachtgever geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming
  persoonsgegevens over Opdrachtgever te verwerken en/of op te slaan in een database ten
  behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de door Opdrachtnemer verwerkte en te
  verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail bekend maken en/of wijzigen.

Artikel 15 Geschillen

 1. De Overeenkomst in samenhang met deze algemene voorwaarden geven volledig weer
  hetgeen tussen partijen is overeengekomen en vervangen alle eerdere en gelijktijdige,
  expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel
  schriftelijk als mondeling.
 2. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Opdrachtnemer.
 3. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands
  recht.
 4. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan
  de bevoegde rechter in het Arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is.